Site Overlay

قند و شكر پنلوپه

تازگی،‌ یكدست بودن ابعاد محصولات و عدم استفاده از مواد شیمیایی از مشخصه‌های مهم قند و شكر پنلوپه به شمار می‌روند.